Gminy Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Rejestracja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia

Rejestracja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej/uczniowskich klubów sportowych

W załączeniu dokumenty do pobrania:

 

   

1. protokół zebrania zalozycielskiego klub sportowy word

2. uchwala zebrania zalozycielskiego o zalozeniu klubu word

3. uchwala komitetu zalozycielskiego o uchwaleniu statutu word

4. uchwala komitetu zalozycielskiego o wyborze komitetu zalozycielskiego word

5. lista zalozycieli klubu spotowego word

6. uchwała o wyborze zarządu word

7. uchwala o wyborze organu kontroli wewnętrznej word

8. karta usług klub sportowy UKS word

9. wniosek o wpis klub sportowy UKS word

 

 

 

Rejestracja Stowarzyszenia Zwykłego

Dokumenty zawierające wnioski do pobrania w załącznikach: 

 

1. WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEN ZWYKLYCH word

2. PROTOKÓŁ  ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

3. UCHWAŁA O UCHWALENIU REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

4. UCHWAŁA O ZAŁOŻENIU  STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

5. UCHWAŁA O WYBORZE ORGANU KONTROLI WEWNĘTRZENEJ word

6. UCHWAŁA O WYBORZE CZŁONKÓW ZARZĄDU word

7.LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

8. REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

9. UCHWAŁA O WYBORZE PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO word

karta usług rejestracja stowarzyszenia zwykłego word

Rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2019 r. (2)

Budżet partycypacyjny 2019

Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego będą mogli zgłaszać projekty do 01.03.2019 r. Propozycję zadań do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, którzy mają ukończone 16 lat,  na formularzu wraz z dołączoną listą co najmniej 40 podpisów mieszkańców gminy powiatu wałbrzyskiego, której projekt dotyczy. Projekty zadań mogą także składać organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu wałbrzyskiego.  Potem projekty będą weryfikowane i sprawdzane pod względem formalnym i prawnym przez wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Głosowanie odbędzie się w dniach od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r. . Projekt musi być możliwy do zrealizowania w przeciągu 2019 roku. Zgłoszane mogą być tylko przedsięwzięcia o charakterze projektów tzw. „miękkich”, takie jak ona  przykład: zakup sprzętu, wyposażenia, organizacja imprez, wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Nie można zgłaszać projektów o charakterze budowlanym, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W  budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zabezpieczono 150 000 zł, na realizację zwycięskich projektów.

Budżet partycypacyjny 2019

Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego

1

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego dla projektu realizowanego na terenie gminy Szczawno-Zdrój, który uzyskał największą ilość głosów ważnych zgodnie z § 5 ust. 3-7 Uchwały Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad Budżetu Partycypacyjnego
na rok 2019 pod nazwą: „Rodzinne pożegnanie lata”.

2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego
na realizację budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku na terenie gminy Szczawno Zdrój wynosi 15.015,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy piętnaście złotych).

3

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), Ofertę należy:

sporządzić w języku polskim; złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Otwarty konkurs ofert 2019. Rodzinne pożegnanie lata” w Punkcie Kancelaryjnym Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia
24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).

Do oferty konkursowej należy dołączyć:

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu; aktualny odpis/samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie innego właściwego rejestru/ewidencji stowarzyszeń wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu złożenia oferty,
za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu; pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku;Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa
w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4

Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert powinna odbywać
się w terminach od 16 sierpnia 2019 do 15 grudnia 2019 roku z tym, że wydatkowanie środków z dotacji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy. Finansowaniem powierzonego zadania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach budżetu partycypacyjnego będzie objęte jedynie zadanie realizowane na terenie gminy Szczawno-Zdrój i na rzecz jej mieszkańców. O finasowanie zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z budżetu partycypacyjnego budżetu Powiatu Wałbrzyskiego mogą się ubiegać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

5

Termin składania ofert ustala się na 19.07.2019 roku.

6

Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w terminie 7 dni od terminu ustalonego w § 5. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przedłożone projekty ofert podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Starostę Wałbrzyskiego oddzielnym zarządzeniem. Decyzję o wyborze ofert na powierzenie zadania publicznego w ramach budżetu partycypacyjnego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku podejmuje oddzielnym zarządzeniem Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 21 dni licząc od następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie. Z podmiotem, któremu Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powierzy ofertę do realizacji, zostanie podpisana umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  z dnia 14 czerwca 2019 roku wybrał oferty i udzielił wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego: Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 

 

1. Gmina Stare Bogaczowice, „Rozśpiewany Trójgarb”,  Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu 11.340 zł

2. Gmina Jedlina Zdrój, „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”,  Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie 12.990 zł 

3. Gmina Mieroszów, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”,  Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie 18.420 zł

4. Gmina Głuszyca, Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczogaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej 23.160 zł

5. Gmina Boguszów-Gorce, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta BoguszówGorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach,  Ochotnicza Straż Pożarna „Gorce” 40.966 zł

6. Gmina Czarny Bór, „Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”,  Uczniowski Klub Narciarski „Melafir”  12.900 zł

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr  55/2018 z dnia 10 maja 2019 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2019 roku

 


 

Poniżej publikujemy katy do głosowania dla poszczególnych Gmin:

Boguszów-Gorce

Czarny Bór

Głuszyca

Jedlina-Zdrój

Mieroszów

Stare Bogaczowice

Szczawno-Zdrój

 

======================================================================

Przedstawiamy listę projektów lokalnych na które od 01 kwietnia będzie można głosować w budżecie partycypacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019

L.p.

Nazwa projektu

Gmina

Wartość projektu (w zł)

1.

„Rozśpiewany Trójgarb”

Stare Bogaczowice

11.340

2.

„Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”

Jedlina-Zdrój

12.990

3.

Ogródek kwiatowo-rekreacyjny „Domu Dziecka Catharina” w Nowym Siodle

Mieroszów

8.500

4.

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”

Mieroszów

18.420

5.

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Głuszyca

23.160

6.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszów-Gorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce

40.966

7.

„Od górski za domem do Pucharu Świata – dajmy szansę młodym narciarzom i narciarkom”

Boguszów-Gorce

41.370

8.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Boguszowa-Gorc poprzez doposażenie Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom” w profesjonalny sprzęt do odłowu, transportu i opieki nad czworonogami porzuconymi, chorymi lub po wypadkach

Boguszów-Gorce

20.500

9.

Sport to ruch, sport to zdrowie niech się każdy o tym dowie

Boguszów-Gorce

15.000

10.

Rodzinne pożegnanie lata

Szczawno-Zdrój

15.000

11.

„Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”

Czarny Bór

12.900

-----------------------------------------------------------------

Informujemy, że zakończył się etap zgłaszania projektów w budżecie partycypacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku. Poniżej przedstawiamy Państwu listę lokali wyborczych w których będzie można glosować. Jednocześnie informujemy, że lista projektów zostanie podana do publicznej wiadomości do 29.03.2019 r. a głosowanie rozpocznie się od 01.04.2019 r.

Lista lokali wyborczych (pobierz)

-----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2019 Zarządu Powiatu wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenie zasad Budżetu partycypacyjnego na rok 2019

 

 Wyniki głosowania 2019 2019

 

Formularz zgłoszeniowy

SPORT 2020

Ziemia Wałbrzyska maleHerb Powiatu walbrzyskiego II male

 

Uchwała Nr 28/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru oferty i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie sportu w 2020 roku.Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru oferty i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie sportu w 2020 roku.

 

Uchwała Nr 28.2020 wyboru oferty sport 2020 1Uchwała Nr 28.2020 wyboru oferty sport 2020 2Uchwała Nr 28.2020 wyboru oferty sport 2020 3

 

 

 

Uchwała Nr 29/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: rozliczenia dotacji zadań służących rozwojowi sportu w 2019 r.Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: rozliczenia dotacji zadań służących rozwojowi sportu w 2019 r.

29 1

29 2

 

29 3

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu sportu

 • 1
 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu na rok 2020.
 2. Realizowane zadanie musi sprzyjać rozwojowi sportu w Powiecie Wałbrzyskim poprzez realizację co najmniej jednego z następujących celów publicznych określonych w § 3 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
  w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu:
 • poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego;
 • zwiększeniu dostępności mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego do działalności sportowej;
 • pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego;
 • kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wałbrzyskiego poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.
 1. Warunki otrzymania dotacji, jej przeznaczenie określa uchwała nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 • 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 2. Wniosek należy:
 • sporządzić w języku polskim;
 • złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sport 2020” w Biurze Obsługi
  i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2018;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki sportowe.
 1. W złożonym wniosku wymagane jest zabezpieczenie środków finansowych własnych, lub środków finansowych z innych źródeł lub wpłat i opłat adresatów

w wysokości minimum 5% od wartości wnioskowanej dotacji.

 1. Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • 4
  1. Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert powinna odbywać się w terminach: minimalnie od 01.02.2020 r., maksymalnie do 15.12.2020 r.
  2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
  4. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą podmioty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków
   i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 r..

 • 6
 1. Przedłożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 2. Decyzję o wyborze wniosków do dofinansowania z zakresu sportu z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 02.03.2020 roku.
 1. Przy wyborze projektów do dofinansowania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
  w 2019 roku, pod uwagę będą brane kryteria określone w § 7 uchwały nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 3. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Z podmiotami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do dofinansowania, zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w uchwale nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu
 5. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

do pobrania- WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu (doc.)

do pobrania- SPRAWOZDANIE z wykonania zadania w zakresie sportuNIE z wykonania zadania w zakresie sportu

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją konkursu w zakresie sportu

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468 z późn. zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,w którym realizowane było zadanie publiczne.
 3. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r.

Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.

Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium spełniał poniższe kryteria:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia

kultury fizycznej mającego swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego;

2) osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki

sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:

a) zajął miejsce od I do X w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Uniwersjady,

Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, lub

b) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski,

lub

c) został objęty programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich,

Mistrzostw Świata czy Europy opracowanym przez właściwy polski związek sportowy

i zobowiązał się do jego realizacji i udziału w tych zawodach, lub

d) jest członkiem kadry narodowej.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić mające siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego: kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej.

Nagrody przyznaje się corocznie za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego

1) Najlepszy Młody Sportowiec – junior,

2) Najlepszy Sportowiec – senior

3) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny,

4) Najlepszy Trener,

5) Najlepszy Działacz Sportowy.

Wniosek o przyznanie nagrody, składa klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej które posiada swoją siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Wniosek - stypendium

Wniosek - nagroda 

ZGODNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500