Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Powiat Wałbrzyski informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących następujących projektów aktów prawnych:

  1. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, przy ul. Nowa Kolonia 9 [pobierz]
  2. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu oraz szkół wchodzących w jego skład [pobierz]
  3. uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Kolejowej 2 [pobierz]

zapraszając do składania uwag.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji: 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych reguluje uchwała
Nr XLIV/34/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. [pobierz]

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach: 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Termin i forma przeprowadzenia konsultacji: 

Uwagi do projektów można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu upublicznienia niniejszej informacji.

W celu złożenia przedmiotowych uwag udostępniony formularz, po uprzednim wypełnieniu, należy przesłać na adres poczty e-mail: m.kulpinska@powiat.walbrzych.pl, w terminie wskazanym powyżej.

Data upublicznienia informacji o rozpoczęciu konsultacji:

07.12.2016

Formularz konsultacyjny [pobierz]

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500