Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.

 

 1. Informacje ogólne:
 2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn zm.), zwanej dalej "ustawą", Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2019 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
 3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 4. Termin członkostwa w komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.
 5. Wymagania:
 6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 7. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,
 8. posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych,
 9. posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora,
 10. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 11. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 2. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej.
 3. Wyboru członków komisji dokona Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w drodze uchwały w terminie do dnia 21.01.2020 r.  
 4. Od podjętych decyzji związanych z wyborem członków komisji, nie przysługuje odwołanie.
 5. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 6. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
 7. Zadania Komisji Konkursowej:
 8. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 9. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
 10. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.
 11. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.” do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych.

 1. Termin składania dokumentów:
 2. Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 17 grudnia 2020 r. do dnia 07 stycznia 2020 r.
 3. O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
 4. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik do ogłoszenia

Zgłoszenie Kandydatury na Członka Komisji Konkursowej- do pobrania 

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

1. Imię i nazwisko kandydata

 

 

2. Adres do korespondencji

 

 

 

3. Telefon kontaktowy

 

 

4. Adres e-mail

 

 

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 r.

2. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,

3. Jestem obywatelem/-ką RP i korzystam z pełni praw publicznych oraz przyjmuję do wiadomości, że:

- Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, Nr telefonu: 74 84 60 611. Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

- Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego co wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie publiczne.

- Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

- Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia oferty na realizację zadania publicznego.

- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, czytelny podpis kandydata)


Dane organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata oraz uzasadnienie

Nazwa organizacji pozarządowej (art.3 ust. 2 lub 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

 

 

 

Forma prawna

 

 

 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze – podać nazwę

 

Adres siedziby organizacji pozarządowej

 

 

 

 

Numer telefonu, adres e-mail

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru kandydata przez organizację pozarządową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data) (pieczęć organizacji) (czytelny podpis osoby/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej)

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500