Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego
w 2020 roku.

 • 1
 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2020 roku z zakresu z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
 2. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu z zakresu turystyki i krajoznawstwa, zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi
  w rocznym Programie współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:
 3. a) promocji walorów turystycznych Ziemi Wałbrzyskiej,
 4. b) organizacji imprez turystycznych,
 5. c) wspierania imprez i przedsięwzięć turystycznych, w tym z uwzględnieniem specyfiki dla osób

niepełnosprawnych i osób starszych.

 • 2
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku wymienionych w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 • 3
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta może być złożona wspólnie przez dwie lub więcej organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy.
 3. Ofertę wraz z załącznikami należy:
 • sporządzić w języku polskim,
 • złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „otwarty konkurs ofert 2020” ze wskazaniem zakresu zadania publicznego, którego oferta dotyczy (oferta powinna być złożona na każde zadanie oddzielnie) w Biurze Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
 1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat) za rok 2018,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o wsparcie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) zarejestrowanych
  w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu,
 • inne dokumenty - listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami, itp. (jeżeli oferent takie posiada).
 1. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia i nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej
  do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
 2. W przypadku oferty wspólnej, o której mowa w ust. 2, każdy z podmiotów zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4.
 3. Za błąd formalny uznaje się:
 • złożenie oferty na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
 • złożenie oferty po terminie,
 • złożenie oferty przed podmiot/podmioty nieuprawnione,
 • złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 • złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych lub podpisy są nieczytelne.
 1. W przypadku błędów formalnych, oferty które je zawierają zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 2. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielania dotacji w kwiecie mniejszej niż wnioskowana.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania podpisane przez upoważnione.
 6. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.
 7. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji dopuszcza się możliwość przyznania dotacji innemu oferentowi, którego oferta została oceniona pozytywnie, ale nie przyznano mu dotacji
  z powodu wyczerpania środków finansowych.
 • 4
 1. O wsparcie zadania publicznego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie, które:
 • zamierzają zrealizować zadania na terenie powiatu wałbrzyskiego i na rzecz jego mieszkańców,
 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 1. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać
  80 % kosztów finansowych realizacji całości zadania:
 2. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić, co najmniej 10% wartości zadania.
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Termin realizacji zadania: minimalnie od 01 lutego 2020 r., maksymalnie do 15 grudnia 2020 r.
 5. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 03 marca do 15 grudnia 2020 r.
 6. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 01 lutego 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 7. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 8. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków
  z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 9. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 10. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 20 %, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.
 11. Zmiany powyżej 20 % wymagają zawarcia aneksu do umowy i mogą być zgłaszane nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego.
 12. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245).
 13. Zarząd powiatu Wałbrzyskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego konkursu ofert.
 • 5

Termin składania ofert ustala się na 17.01.2020 roku.

 • 6
 1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w ciągu 31 dni od terminu ustalonego w § 5.
 2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania.
 3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
 4. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
 5. Decyzję o wyborze ofert do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 03 marca 2020 roku.
 6. Przy wyborze oferty do wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2020 roku, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 • liczba uczestników zadania,
 • zasięg imprezy lub podejmowanych działań,
 • udział mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego w imprezie lub podejmowanym działaniu,
 • cykliczność realizowanego zadania, a także jego tradycje,
 • kalkulacja finansowa (udział środków własnych, sponsorów),
 • kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć,
 • wspólne złożenie oferty przez dwie lub więcej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
 • zasoby rzeczowe,
 • deklarowany wkład osobowy,
 • współpraca i doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wałbrzyski.
 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.
 2. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 3. Z podmiotami, których oferty zostaną zakwalifikowane do wsparcia, zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.
 5. Warunkiem podpisania umowy jest:
 • posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
 • sporządzenie korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • 7
 1. W 2019 roku udzielono wsparcia z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań publicznych w zakresie:

1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej - 24.000,00 zł

2) turystyki i krajoznawstwa - 6.000,00 zł

3) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 z późn. zm.)- 10.000 zł.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją otwartego konkursu ofert

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora:

Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, nr telefonu: 74 84 60 611

Adres do korespondencji: Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450ze zm.).

 1. Dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez oferenta w dokumentacji konkursowej nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,

w którym realizowane było zadanie publiczne.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  lit. c RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być: dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, strona internetowa organizatora, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Poczta Polska .
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
  o profilowanie.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500