Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego. Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Szczegóły w załączniku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku (PDF - skan)

------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku pn. „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego” serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania złożonych ofert.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje komisję konkursową, która opiniować będzie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”:

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • 1) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty aplikujące o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”;
 • 2) nie pozostają wobec wnioskodawców aplikujących o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 09 maja 2018 roku:

 1. a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych – Biuro Obsługi i spraw Obywatelskich - Punkt Kancelaryjny – decyduje data wpływu
 2. b) elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów, lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Karta zgłoszenia

------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku pn. Cykl spacerów szczawieńskich serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania złożonych ofert.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje komisję konkursową, która opiniować będzie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. Cykl spacerów szczawieńskich:

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • 1) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty aplikujące o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. Cykl spacerów szczawieńskich;
 • 2) nie pozostają wobec wnioskodawców aplikujących o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. Cykl spacerów szczawieńskich, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 09 maja 2018 roku:

 1. a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych – Biuro Obsługi i spraw Obywatelskich - Punkt Kancelaryjny – decyduje data wpływu
 2. b) elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów, lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Karta zgłoszenia

------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Cykl spacerów szczawieńskich.

Strona konkursu

------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”.

Strona konkursu

------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Ogólnopolski Turniej Koszykówki o wej scie do 2 ligi Koszykówki Mężczyzn (półfinał).

Termin zgłaszania uwag: 04.04.2018

Oferta realizacji zadania (pobierz)

------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultowania zmiany Uchwały NR XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku       publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Uwagi można zglaszać poprzez wypełnienie formularza uwag osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesylając go na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl. Konsultacje trwają do 16.03.2018 r.

Formularz uwag

projekt uchwały

------------------------------------------------------------------------------

Numer konta Bankowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
Bank PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
właściwy dla opłaty skarbowej za wydanie decyzji:

wpis do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych Opłata 10,00 zł
zmiana w ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
wykreślenie z ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
 wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych  Opłata 17,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informujemy że uwagi można składach mailowo (p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl) lub pisemnie do 23.02.2018 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (PDF)

------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku.

Uchwała nr 19/2018 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dofinansowania zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku. 

------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2018 roku serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych celem opiniowania złozonych ofert.

Załącznik: treść komunikatu (PDF)

------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2018 roku

------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - uchwała do pobrania 

------------------------------------------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego wybrał ofertę na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 r. pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - uchwała do pobrania

------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania złożonych ofert.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ww. otwartym konkursie ofert, lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty aplikujące o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców aplikujących o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. powadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 03 listopada 2017 roku:
a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych - Punkt Kancelaryjny,
b) elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl
UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

 

Karta zgłoszenia: POBIERZ

-------------------------------------------------------------

 1. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Poczujmy Magię Świąt Bożego Narodzenia. Termin zgłaszania uwag: 27.10.2017 (oferta – pobierz)
 2. Na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Koncert „Polskie serce”. Termin zgłaszania uwag: 27.10.2017 (oferta – pobierz)

-------------------------------------------------------------

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu wałbrzyskiego realizowanego w 2018 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała nr 137/2017 (Pobierz)

-------------------------------------------------------------

 

Wyniki z konsulacji projektu Uchwały rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.)

-------------------------------------------------------------

 

 

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W SPRAWIE w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

 • bezpośredniej - uwagi można zgłaszać osobiście w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, pok. 219, w godzinach pracy urzędu, do 22 września 2017 roku;

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   (pobierz)

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). (pobierz)

Ankieta (pobierz)

Formularz uwag (pobierz)

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500