NGO

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Uchwała Nr 123/2019
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku pn.
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z póź. zm.) w związku z art. 221 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 1,2 i 2a
oraz 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294), Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o nazwie:
1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
1. Treść ogłoszenia konkursowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zamieszczone zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w
budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kwiatkowski
Wicestarosta:
Iwona Frankowska
Członkowie Zarządu :
Mirosław Potapowicz
Bogusław Uchmanowicz
Marek Masiuk
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Powiat powierza
prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 11 ust. 2
ww. ustawy organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie
ofert.
STAROSTA
Krzysztof Kwiatkowski
Załącznik
do uchwały nr 123/2019
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 października 2019
roku
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej
§ 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o
nazwie:
1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu
Wałbrzyskiego na powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 wynosi
66 000zł.( sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
§ 3 .1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :
1) złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2) osiadanie wpisu na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez
wojewodę, o której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.294)
2. Ofertę należy:
1) sporządzić w języku polskim;
2) złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
a) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
lub
b) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”.
w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać
na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 w terminie określonym w §
5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).
3. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub
rachunek zysków i strat) za rok 2018;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu
ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania;
3) pisemne oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub
informacji prawnych;
4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów lub promes
ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą o
której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.294).
5) gwarancję należytego wykonania zadania, poprzez złożenie pisemnego
zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
4. Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1,
niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
§ 4.1.Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert odbywać się
będzie w terminach od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
2. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na rzecz mieszkańców Powiatu
Wałbrzyskiego a odbywać się będzie w 2020 roku od poniedziałku do piątku
po cztery godziny zegarowe dziennie.
3. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość
wydłużenia czasu trwania dyżurów w trakcie roku określa się jako jeden z
warunków otwartego konkursu ofert. Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie
powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w
danym roku.
4. Miejscem wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz
mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będzie budynek Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu, przy Alei Wyzwolenia 24, pokój 13- cztery dni w
tygodniu oraz w Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, ul. Piastowska 13 –
jeden dzień w tygodniu.
§ 5. Termin składania ofert ustala się na 18 listopada 2019 roku.
§ 61. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w terminie 7 dni
od terminu ustalonego w § 5.
2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział
merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju
zadania.
3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną
przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Decyzję o wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w
2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 30.11.2019
roku.
5. Przy wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej pod
uwagę będą brane w szczególności następujące kryteria:
1) kompletność złożonej oferty, w tym załączników wymienionych w § 3 ust. 4;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie;
4) analiza i ocena realizacji wcześniejszych, zadań polegających na świadczeniu
usług prawnych (dotychczasowe doświadczenie);
5) wpis na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez wojewodę, o
której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294)
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na
tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce
NGO Organizacje pozarządowe.
7. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje
odwołanie.
8. Z podmiotem, którego złożona oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego zostanie podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania
publicznego.
9. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia
dotacji.
§ 7.1.W 2019 roku Powiat Wałbrzyski realizuje zadanie związane z prowadzeniem
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez
organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi w 2019 roku 64020 zł.
2.W 2018 roku Powiat Wałbrzyski realizował zadanie związane z prowadzeniem
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez
organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosiła w 2018 roku 60000
zł.
Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016,
119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie ,,RODO".
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych jest Starosta Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58 -300 Wałbrzych.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe W Wałbrzychu, al.
Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych, 74 846 06 11, mail:
s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego i zawarcia umów na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukację prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,
zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z
2019 r. poz. 511 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn.
zm.).
4. Dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym
uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do
przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, a po tym okresie
zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania
danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą
wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego
załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy
i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub
niepodpisaniem umowy.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

 

      Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: listopad 2019

Nazwa konkursu

Termin złożenia wniosku

Maksymalna kwota dofinansowania

Rodzaj zadań/ obszar(y) wsparcia

Podmiot ogłaszający/ grantodawca

Link do konkursu

Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-025/19

od 4 do 18 listopada 2019 r. do godz. 15.00

Alokacja na konkurs wynosi 4 000 000 zł

Na prowadzenie na terenie województwa śląskiego inkubatora innowacji społ., które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. o zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

http://www.power.gov.pl/nabory/1-252/

„Dialog społeczeństwa obywatelskiego między Turcją a UE”

Programy MKIDN 2020

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

do 12 listopada 2019 r do godz. 17.00

do 29 listopada 2019 roku

do dnia 30 listopada 2019 r. godz. 23,59

od 60 000 euro do 150 000 euro

Wysokość dotacji zależy od wyboru jednego z 31 programu

Wysokość dofinansowania w zależności od zadania

W ramach programu grantowego  zidentyfikowano trzy obszary priorytetowe, 1/Ustanowienie długoterminowej trwałej współpracy na poziomie lokalnym, regionalnym i,

2/ Wpływanie na opinię publiczną na temat znaczenia, pozytywnych skutków i korzyści członkostwa Turcji w UE,

3/ Dalsze wzmocnienie dialogu między organizacjami obywatelskimi w Turcji z europejskimi odpowiednikami

Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. 

1) Zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Sportu i Turystyki

https://www.ab.gov.tr/

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2454,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html

Program Kultura cyfrowa

Do 29.11.2019 godz.  23:59

Limit wydatków     4 815 836,00 zł

Maksymalne dofinansowanie w zależności od wybranego programu

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa2

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: -  urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )

- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów  - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal
www.ngo.pl  - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo:  http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

 

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

 

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )

- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

 


Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesyła harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych. Szczegóły po pobrania:

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: październik 2019

Wzór-realizacji oferta uproszczona 19a 

Wzór- realizacji zadania publicznego 

 

Wyniki

z konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz zgodnie z Uchwałą
Nr XLIV/34/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultacje poprzez zamieszczenia ogłoszenia o rozpoczętych konsultacjach:

 • w dniu 19.07.2019 r. w BIP Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w zakładce: Informacja publiczna, w tym ponowne wykorzystanie informacji publicznej- Współpraca z organizacjami pozarządowymi wraz z załącznikami:
 1. projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia
  na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 2. formularz uwag do projektu
 3. uchwałę Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10 z 24 sierpnia
  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w dniu 19.07.2019 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
  w Wałbrzychu, w zakładce NGO wraz z załącznikami:
 1. projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia
  na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 2. formularz uwag do projektu
 3. uchwałę Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10 z 24 sierpnia
  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w dniu 19.07.2019 r. na portalu Facebook:

informacji o rozpoczętych konsultacjach poprzez podanie odnośnika do strony internetowej starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z treścią o której mowa w pkt. 2

 • od dnia 19.07.2019 r. do 06.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wraz z załącznikami:
 1. projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia
  na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 2. formularz uwag do projektu
 3. uchwałę Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10 z 24 sierpnia
  2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 • w dniu 20.07.2019 r. na portalu internetowym www.walbrzyszek.com informacji o rozpoczętych konsultacjach społecznych wraz z odnośnikiem do strony internetowej Powiatu.

Treść ogłoszenia zawierała informację o formie i terminie przeprowadzania konsultacji:

 1. elektronicznej- wypełniony i podpisany formularz uwag należało przesłać na adres poczty e-mail: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl do 05 sierpnia 2019 r.;
 2. bezpośredniej- wypełniony i podpisany formularz uwag należało złożyć w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Wyzwolenia 24, pok. 202, w godzinach pracy urzędu do 05 sierpnia 2019 r.

W terminie przewidzianym do konsultacji nie wpłynął żaden formularz uwag
do konsultowanego projektu Uchwały.

    

Wnioski końcowe

Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 

oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.

 1. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust.1 pkt. 21 ustawy) ;
 2. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust.1 pkt. 22 ustawy);

Realizując zapisy art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z 2018 r. poz. 723) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) i wykonując obowiązek nałożony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) organ nadzorujący zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy).

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z treścią ustawy, należy m.in.:

 • wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9);
 • wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7);
 • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na jej rzecz z przepisami ustawy (art. 8);
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji, a także sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka, jak również jego aktualizacja nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów (art. 33–37, art. 39 i art. 41);
 • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46);
 • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3);
 • prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3);
 • podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego;
 • przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcje (art. 49);
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50);
 • przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1);
 • zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74);
 • stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117);
 • wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Stosownie do art. 130 ustawy fundacje będące instytucjami obowiązanymi podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie jej koordynatorem, a także:

naczelnicy urzędów celno-skarbowych;

ministrowie lub starostowie

w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach w niej określonych przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli, bądź doraźnie. Przedmiotową kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 133). Szczegółowy zakres upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa art. 133 ust. 2 ustawy. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne, zawierające m.in. zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znacząco zmieniły się regulacje dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji (art. 147 i art. 149), jak również formy kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Karę administracyjną na fundację będącą instytucją obowiązaną według ustawy w drodze decyzji nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Więcej informacji z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.

Poniżej link do tekstu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf

 

 

 

 

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.

 

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019

Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r

oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:

- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ),

- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )

- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/),

- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (https://fundusze.ngo.pl/aktualne )

- Blog oraz FB o konkursach dla ngo: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/ https://www.facebook.com/konkursyNGO/

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

Wybiera się ofertę i udziela wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019, podmiotowi Miejski Klub Sportowy w SzczawnieZdroju, na realizację projektu „Rodzinne pożegnanie lata” w gminie Szczawno-Zdrój, o wartości projektu 15 000 zł. 

 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

 1. elektronicznej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: n.sumera@powiatwalbrzyski.pl do 05 sierpnia 2019 r.;
 2. bezpośredniej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Wyzwolenia 24, pok. 202, w godzinach pracy urzędu do 05 sierpnia 2019 r.

Uwaga: wydział merytoryczny podda analizie uwagi zgłoszone wyłącznie poprzez wypełniony i podpisany formularz uwag.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688). 

pdf1 plik do pobrania. pdf;

wordplik- do pobrania. doc (Word) 

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 

pdf1 plik- do pobrania. pdf 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pdf1plik-do  pobrania. pdf

Uchwała Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego

1

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego dla projektu realizowanego na terenie gminy Szczawno-Zdrój, który uzyskał największą ilość głosów ważnych zgodnie z § 5 ust. 3-7 Uchwały Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad Budżetu Partycypacyjnego
na rok 2019 pod nazwą: „Rodzinne pożegnanie lata”.

2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego
na realizację budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku na terenie gminy Szczawno Zdrój wynosi 15.015,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy piętnaście złotych).

3

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), Ofertę należy:

sporządzić w języku polskim; złożyć w zamkniętej kopercie z opisem ”Otwarty konkurs ofert 2019. Rodzinne pożegnanie lata” w Punkcie Kancelaryjnym Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia
24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu).

Do oferty konkursowej należy dołączyć:

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu; aktualny odpis/samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie innego właściwego rejestru/ewidencji stowarzyszeń wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu złożenia oferty,
za wyjątkiem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowanych w ewidencji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu; pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku;Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa
w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4

Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert powinna odbywać
się w terminach od 16 sierpnia 2019 do 15 grudnia 2019 roku z tym, że wydatkowanie środków z dotacji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy. Finansowaniem powierzonego zadania z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach budżetu partycypacyjnego będzie objęte jedynie zadanie realizowane na terenie gminy Szczawno-Zdrój i na rzecz jej mieszkańców. O finasowanie zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z budżetu partycypacyjnego budżetu Powiatu Wałbrzyskiego mogą się ubiegać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

5

Termin składania ofert ustala się na 19.07.2019 roku.

6

Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w terminie 7 dni od terminu ustalonego w § 5. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Przedłożone projekty ofert podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Starostę Wałbrzyskiego oddzielnym zarządzeniem. Decyzję o wyborze ofert na powierzenie zadania publicznego w ramach budżetu partycypacyjnego z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku podejmuje oddzielnym zarządzeniem Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 21 dni licząc od następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie. Z podmiotem, któremu Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powierzy ofertę do realizacji, zostanie podpisana umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

Wybór ofert i udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego: Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 

1. Gmina Stare Bogaczowice, „Rozśpiewany Trójgarb”,  Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu 11.340 zł

2. Gmina Jedlina Zdrój, „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”,  Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie 12.990 zł 

3. Gmina Mieroszów, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”,  Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie 18.420 zł

4. Gmina Głuszyca, Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczogaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej 23.160 zł

5. Gmina Boguszów-Gorce, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta BoguszówGorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach,  Ochotnicza Straż Pożarna „Gorce” 40.966 zł

6. Gmina Czarny Bór, „Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”,  Uczniowski Klub Narciarski „Melafir”  12.900 zł

 

Informujemy, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta realizacji zdania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publiczngo i o wolontariacie. Uwagi do oferty można składać do 07.03.2019 r. mailowo: p.szudzinski@powiatwalbrzyski.pl

Oferta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIA I NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW, TRENERÓW I DZIAŁACZY

Zapraszamy kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej do składania wniosków o stypendia sportowe dla zawodników oraz nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Wnioski należy składać do dnia 29 marca 2019 r.

Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego 

Wniosek - stypendium

Wniosek - nagroda 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego (pobierz)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2019.

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego do pobrania

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT!!!!

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2019 roku serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych celem opiniowania złożonych ofert.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego powołuje trzy osobne komisje konkursowe, które opiniować będą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2018 roku:

Komisja nr 1

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
 1. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 2. szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
 3. upowszechnianie sportu szkolnego,
 4. organizacja imprez, zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej
  i międzynarodowej;
 5. wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej.

Komisja nr 2

 • turystyka i krajoznawstwo:
 1. promocja walorów turystycznych Ziemi Wałbrzyskiej;
 2. organizacja imprez turystycznych;
 3. wspieranie imprez i przedsięwzięć turystycznych, w tym z uwzględnieniem specyfiki dla osób niepełnosprawnych i osób starszych;

Komisja nr 3

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.):
 1. promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
 3. działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

W skład określonej komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą się ubiegać w określonym zakresie, o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego lub pozostające z oferentami w takich stosunkach prawnych i faktycznych, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Udział w pracach komisji konkursowych jest bezpłatny.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty aplikujące o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie do którego zgłaszany jest kandydat na członka komisji konkursowej;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców aplikujących o środki z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie do którego zgłaszany jest kandydat na członka komisji konkursowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji proszę składać do 06 lutego 2019 roku:

 1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych – Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich - Punkt Kancelaryjny
 2. elektronicznie, wysyłając zgłoszenie na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów, lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Karta zgłoszeniowa (pobierz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wałbrzyskiego. Szczegóły w załączeniu (pobierz)

OFERTA (pobierz)


Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2019. Szczegóły w załącznikach:

 1. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu (pobierz)
 2. Uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu (pobierz)
 3. Wniosek o przyznanie dotacji (pobierz)

 ------------------------------------------------------------------------------

Numer konta Bankowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu
Bank PKO BP SA 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
właściwy dla opłaty skarbowej za wydanie decyzji:

wpis do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych Opłata 10,00 zł
zmiana w ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
wykreślenie z ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych
 wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji  Stowarzyszeń kultury fizycznej i  uczniowskich klubów sportowych  Opłata 17,00 zł

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wybór ofert i udzielenie wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2019 roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego: Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 

1. Gmina Stare Bogaczowice, „Rozśpiewany Trójgarb”,  Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu 11.340 zł

2. Gmina Jedlina Zdrój, „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego”,  Stowarzyszenie Biegaj w Jedlinie 12.990 zł 

3. Gmina Mieroszów, „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie”,  Ochotnicza Straż Pożarna w Mieroszowie 18.420 zł

4. Gmina Głuszyca, Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca i powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie OSP Głuszyca Górna w sprzęt ratowniczogaśniczy, Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszycy Górnej 23.160 zł

5. Gmina Boguszów-Gorce, Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta BoguszówGorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej „Gorce” ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach,  Ochotnicza Straż Pożarna „Gorce” 40.966 zł

6. Gmina Czarny Bór, „Pasja łączy pokolenia, czyli czarnoborski biathlonowy zawrót głowy”,  Uczniowski Klub Narciarski „Melafir”  12.900 zł

 

Uchwała Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z póź. zm.) w związku z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), oraz art. 11 ust. 1,2 i 2a oraz 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294), Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: § 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o nazwie: 1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. 2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. 1. Treść ogłoszenia konkursowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu: Krzysztof Kwiatkowski Wicestarosta: Iwona Frankowska Członkowie Zarządu : Mirosław Potapowicz Bogusław Uchmanowicz Marek Masiuk Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert. STAROSTA Krzysztof Kwiatkowski Załącznik do uchwały nr 123/2019 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 października 2019 roku Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej § 1. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2020 roku o nazwie: 1) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. 2) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. § 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w §1 wynosi 66 000zł.( sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) § 3 .1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest : 1) złożenie oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 2) osiadanie wpisu na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez wojewodę, o której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294) 2. Ofertę należy: 1) sporządzić w języku polskim; 2) złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: a) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. lub b) „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego”. w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 w terminie określonym w § 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu). 3. Do oferty konkursowej należy dołączyć: 1) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2018; 2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu podmiotu ubiegającego się o powierzenie realizacji zadania; 3) pisemne oświadczenie o posiadaniu co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; 4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294). 5) gwarancję należytego wykonania zadania, poprzez złożenie pisemnego zobowiązania do: a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. 4. Oferty złożone na drukach niezgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. § 4.1.Realizacja zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert odbywać się będzie w terminach od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 2. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego a odbywać się będzie w 2020 roku od poniedziałku do piątku po cztery godziny zegarowe dziennie. 3. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżurów w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert. Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. 4. Miejscem wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będzie budynek Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Alei Wyzwolenia 24, pokój 13- cztery dni w tygodniu oraz w Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, ul. Piastowska 13 – jeden dzień w tygodniu. § 5. Termin składania ofert ustala się na 18 listopada 2019 roku. § 61. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w terminie 7 dni od terminu ustalonego w § 5. 2. Wstępnej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje wydział merytoryczny Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu właściwy dla rodzaju zadania. 3. Przedłożone oferty podlegają zaopiniowaniu przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. 4. Decyzję o wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku podejmuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w terminie do 30.11.2019 roku. 5. Przy wyborze oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej pod uwagę będą brane w szczególności następujące kryteria: 1) kompletność złożonej oferty, w tym załączników wymienionych w § 3 ust. 4; 2) kalkulację kosztów realizacji zadania; 3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie; 4) analiza i ocena realizacji wcześniejszych, zadań polegających na świadczeniu usług prawnych (dotychczasowe doświadczenie); 5) wpis na listę organizacji pozarządowych prowadzonych przez wojewodę, o której mowa w art. 11d ustawy z z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.294) 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe. 7. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie. 8. Z podmiotem, którego złożona oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zostanie podpisana umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego. 9. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji. § 7.1.W 2019 roku Powiat Wałbrzyski realizuje zadanie związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi w 2019 roku 64020 zł. 2.W 2018 roku Powiat Wałbrzyski realizował zadanie związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosiła w 2018 roku 60000 zł. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie ,,RODO". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że: 1. Administratorem danych jest Starosta Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58 -300 Wałbrzych. 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe W Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, 58 – 300 Wałbrzych, 74 846 06 11, mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego i zawarcia umów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). 4. Dane osobowe zostaną udostępnione członkom komisji konkursowej, innym uczestnikom konkursu oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu oraz sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zajdzie podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub niepodpisaniem umowy. 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500