Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

RODO

 Realizacja obowiązku informacyjnego

Ochrona danych osobowych


Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Starosta Wałbrzyski wykonujący swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20 – 24 przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian Lewandowski, Adres do korespondencji: Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300, nr telefonu: 74 84 60 611, adres e-mail: s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – co stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przetwarza się dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w przypadkach, określonych w art. 6 RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to nam niezbędne do zrealizowania ciążącego na nas obowiązku prawnego, danej usługi świadczonej na rzecz klientów urzędu i mieszkańców Powiatu oraz innych celów, określonych w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w celu realizacji obowiązków ustawowych, uregulowany jest w przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W pozostałych przypadkach, dane osobowe przechowuje się tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania danej usługi świadczonej na rzecz klientów urzędu i mieszkańców Powiatu.

Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.Odbiorcą danych osobowych mogą być dostawcy zewnetrznych systemów informatycznychwspierającychy Administratora, podmioty świadczący obsługę prawną Starostwa. 

Dane nie będą przekazywane po za teren Polski. 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, może ona w każdej chwili tę zgodę wycofać, powiadamiając o tym fakcie prowadzącego daną sprawę pracownika lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych Starostwa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500