Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Konferencja pt. „Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia. Teoria i praktyka”

Data opublikowania: .

W dniu 23.05.2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, pod patronatem honorowym pana Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, odbyła się IV konferencja szkoleniowa pt. „Edukacja włączająca, czyli szkoła ogólnodostępna dla każdego ucznia. Teoria i praktyka”, zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej szczególnie troszczy się o dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W grupie tej są między innymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Od września 2017 roku wprowadzono szereg zmian prawnych, przygotowano rozwiązania systemowe, korzystając z doświadczeń innych państw, po ty by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. A zatem społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Dla oświaty i dla szkół oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty to jeden z kierunków w polityce oświatowej państwa. 
Program konferencji uwzględniał istotne kwestie związane z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy oświaty. Naukowe refleksje nad pedagogiką inkluzji, czyli procesem włączania do społeczeństwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, przedstawiła pani dr Małgorzata Rydzyńska. Pani doktor jest pracownikiem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Gościem specjalnym konferencji była pani Ewa Materka - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu, która okiem praktyka omówiła obowiązki szkoły w stosunku do uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców. Pani Monika Buj, nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, zaprezentowała na podstawie własnych, długoletnich doświadczeń, zadania nauczyciela wspomagającego, który współorganizuje edukację uczniów niepełnosprawnych. Pracownicy poradni: pani Agnieszka Dąbkowska - logopeda, pani Kamila Juś - rehabilitantka podzieliły się doświadczeniami z pracy z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju na terenie placówki. Nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, obowiązujące od września 2017 roku oraz sposoby ich realizacji w praktyce szkolnej przedstawione zostały przez panią Ewę Perlik – pedagoga poradni. Pani dyrektor Regina Marciniak omówiła założenia rządowego programu „Za życiem”. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest wiodącym ośrodkiem tego programu. Naprzeciw potrzebom edukacyjnym uczniów niepełnosprawnych, a w szczególności uczniów z autyzmem wychodzi Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Szczawnie – Zdroju, który od września 2018 roku uruchamia dwa kierunki kształcenia : technik informatyk oraz technik ochrony środowiska. Pani dyrektor Jolanta Ozimek zaprosiła do składania podań wszystkich uczniów gimnazjów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Poruszana podczas konferencji problematyka spotkała się dużym zainteresowaniem uczestników.

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500