Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Praca dla Wychowawcy w Domu Dziecka

Data opublikowania: .

„Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju” ul. Chojnowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój poszukuje kandydata na stanowisko: MŁODSZY WYCHOWAWCA

 

Wymagane wykształcenie :

Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

Wymagane umiejętności:

łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w różnym wieku;

dyspozycyjność;

otwartość na nowe wyzwania;

umiejętność współpracy z ludźmi;

umiejętność współpracy zespołowej.

Do zakresu osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie m.in.:

indywidualna praca z wychowankiem oraz praca z grupą dzieci młodzieży;

przygotowywanie wychowanków do życia społecznego;

prowadzenie dokumentacji grupy;

dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie, higienę powierzonych dzieci, oraz dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń zajmowanych przez placówkę;

współdziałanie z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz szkołami.

Konieczne jest spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym:

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (poświadczone dokumentem – zaświadczenie o niekaralności).

Warunki pracy:

- pełny wymiar czasu pracy, równoważny czas pracy (7-14; 14-22; 22-8)

Wymagane dokumenty :

CV,

List motywacyjny.

Prosimy o dołączenie klauzuli w liscie motywacyjnym oraz CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1260 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 16.09.2019 pod adresem:

Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju

ul. Chojnowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy wychowawca”.

 

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną

 Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu16.09.2019.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Z zasadami naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:748471866.

 

Dyrektor Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju

Elżbieta Zapart

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500