Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wałbrzyskim

Data opublikowania: .

Przedstawiamy Państwu informacje dot. nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonującej w naszym Powiecie

 Powiat Wałbrzyski utworzył 2 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

 

Jeden punkt obsługiwać będzie organizacja pozarządowa (Wrocławskie Centrum Mediacji z/s we Wrocławiu KRS 0000306564) w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu  al. Wyzwolenia 24 pok. Nr 13. Drugi punkt mieści się w Szczawnie Zdroju w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Kolejowa 2, lok. Nr 27 (wejście od strony parkingu szkolnego).

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej, to osoby fizyczne, które:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i nie wydano jej w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • nie ukończyły 26 roku życia,
 • ukończyły 65 lat,
 • posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży (poza kolejnością)

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zgodnie z art.  4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osoba uprawniona do pomocy prawnej:

1) wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa;

5) wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Ponadto osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, które są w ciąży, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

godziny dyżurów222

 

pomoc prawna edytowalny Boguszów 111

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500