Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta logo UE rgb 2

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Data opublikowania: .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu pragnie poinformować o realizacji kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W związku z powyższym informujemy, iż osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mieszkające w Powiecie Wałbrzyskim mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji.

W ramach modułu II programu uczniowie kończący naukę w liceum lub technikum mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty czesnego jak i dodatki np. na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Wnioski na dofinansowanie w ramach roku szkolnego 2019/2020 należy składać w okresie od 1 września do 10 października 2019 r.

Ponadto program skierowany jest także do niżej wymienionych adresatów i obejmuje dofinansowania w podanych obszarach i zadaniach:

Moduł I –likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – wnioski można składać od 1 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek do 16 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu;
 1. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy wszystkich kategorii:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu;
 1. Obszar  A  Zadanie 3  -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy wszystkich kategorii:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym z korzystania z usług tłumacza migowego,
 1. Obszar  A Zadanie  4 -  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu;
 1. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
 1. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
 1. Obszar  B  Zadanie  3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania :
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku;
 1. Obszar  B  Zadanie  4  -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania :
 • orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia),
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudność w komunikowaniu się za pomocą mowy;
 1. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
 • orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia),
 • znaczny stopień niepełnosprawności;
 1. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
 1. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:
 • Jak w Obszarze C Zadanie 3
 1. Obszar  C  Zadanie  5  -  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia)
 • znaczny stopień niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

Jeżeli wśród uczniów Państwa placówki znajdują się osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prosimy
o poinformowanie ich o możliwości skorzystania z w/w programu.

Więcej szczegółów na temat realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl lub www.pcpr.walbrzych.pl

Informacji udzielają także pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 28 oraz pod nr telefonu 74 66 66 321/322.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

 • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
 • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
 • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
 • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500