Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu

Powiat Wałbrzyski podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja Zespołu Szkól nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-20013 działanie 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców". Projekt, realizowany przez Starostwo Powiatowe, obejmować będzie modernizacje budynku Zespołu Szkól nr 2, który mieści sie przy Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu.

Potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji wynika ze złego stanu technicznego zabytkowego budynku szkoły, który znajduje sie w obszarze wytypowanym do rewitalizacji miasta Wałbrzycha Realizacja celów i rezultatów projektu przyczyni sie do osiągnięcia celu głównego rewitalizacji Śródmieścia Wałbrzycha, jakim jest odnowa tego obszaru oraz celów szczegółowych m.in.: rozwoju infrastruktury edukacyjnej o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz poprawy atrakcyjności przestrzennej Śródmieścia w regionie i kraju. Zakres projektu przewiduje następujące działania:

• Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i studium wykonalności w inwestycji.

• Prace budowlane obejmujące:

• rekonstrukcje dachu polegająca na rozebraniu starego pokrycia z dachówki i ułożeniu nowej dachówki (część prac została wykonana w latach 2007-2008 - zobacz zdjęcia );

• termomodernizacje Zespołu Szkól nr 2 obejmująca adaptacje poddasza użytkowego na pracownie patrystyczną, docieplenie stropodachu masywnego oraz wymianę stolarki okiennej.

• Nadzór inwestycyjny robót budowlanych.

• Promocje i upowszechnianie rezultatów.

Wszystkie zaplanowane zadania maja na celu poprawę złego stanu obiektu, dostosowanie go do obowiązujących przepisów oraz zwiększenie efektywności budynku poprzez uzyskanie dodatkowych pomieszczeń użytkowych, w których utworzona zostanie pracownia artystyczna dla młodzieży, również pozaszkolnej.

Całkowita wartość projektu: 2 000 000 zł

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: 1 399 743,80 zł

 

 

 

Beneficjent: Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500