Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Projekt: „Krok w przyszłość z nowym zawodem” projekt partnerski; lider - Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu

Okres realizacji od 09.2010r. do 08.2012r.
 Wartość projektu  1.594.311,80 zł
 Źródło dofinansowania  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
 Krótki opis projektu  Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja zawodowa 40 osób (16Ki24M) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkałych na terenie gmin: Wałbrzych, Mieroszów i Boguszów – Gorce.
 Kto otrzyma wsparcie  Osoby bezrobotne lub korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej, posiadające maksymalnie zawodowe wykształcenie, nie wykazujące przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkoleń zawodowych w zawodzie technolog robót wykończeniowych oraz szkoleń indywidualnych, posiadające predyspozycje zawodowe do udziału w projekcie. PUP w Wałbrzychu jako partner w projekcie odpowiedzialny jest za proces rekrutacji uczestników.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500