Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Ksiądz Prałat Józef Molenda

Ksiądz Prałat Józef Molenda

UCHWAŁA NR V/44/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” dla Księdza Prałata Józefa Molendy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.


o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595) oraz § 60 i § 61 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego, Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Księdzu Prałatowi Józefowi Molendzie za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

U Z A S A D N I E N I E

Ksiądz Prałat Józef Molenda posługę kapłańską pełni od 1963 roku.
Z Powiatem Wałbrzyskim związany jest od 1968 roku kiedy to Kuria Metropolitalna Wrocławska skierowała go do obsługi wiernych, uczęszczających do kościoła p.w. Chrystusa Króla w Głuszycy i Grzmiącej. W dniu 03.01.1989 roku Metropolita Wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz ustanowił go pierwszym dziekanem w Dekanacie Głuszyca. Po podziale diecezji 25.03.1994 roku Ks. Bp Tadeusz Rybak odznaczył go tytułem Kanonika Honorowego Kapituły Legnickiej.

Ksiądz Dziekan Józef Molenda cieszący się szacunkiem i uznaniem mieszkańców Głuszycy uzyskał jako pierwszy zaszczytny tytuł „Zasłużonego dla Miasta i Gminy Głuszyca”. W uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej z dnia
9 marca 1995 roku czytamy miedzy innymi: „...położył nieocenione zasługi w integrowaniu wspólnoty mieszkańców, w ich rozwoju duchowym i moralnym.
Był i jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, które służą społeczności lokalnej i na trwałe wpisały się w krajobraz miasta...”.

Ksiądz Prałat Józef Molenda przez lata zdobywał zaufanie swych parafian, którego nigdy nie zawiódł. Dał się poznać jako kapłan szczególnie wrażliwy na biedę, bezrobocie i bezradność ludzi, a zwłaszcza ubóstwo dzieci i młodzieży. Śpieszył im nie tylko ze słowem Bożym, ale przede wszystkim organizując różne formy pomocy charytatywnej.

Trwałym śladem działalności Księdza Prałata Józefa Molendy są wyremontowane i odnowione obiekty sakralne, nowo zbudowany dom parafialny i punkt katechetyczny, który do dziś pełni rolę placówki edukacyjno-kulturalnej
i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży. Podejmował również starania w celu pozyskania środków na remonty obiektów sakralnych w Bartnicy, Mieroszowie, Jedlinie-Zdroju oraz Walimiu.

Na uwagę zasługuje także powołanie przez Księdza Prałata fundacji „Katolicka Inicjatywa Berit”, która zajmuje się zarówno działalnością charytatywną jak i wychowawczą. Należy także do założycieli stowarzyszenia „Pomoc dziecku”. Ksiądz Prałat Józef Molenda powołał także na terenie Głuszycy zespół Caritas, który służy pomocą mieszkańcom Głuszycy i okolicznych miejscowości.

Ważne dla Księdza Prałata były także Jego relacje z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Głuszyca. Organizował wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży, był animatorem działań kulturalnych i społecznych.

W dniu 25 listopada 2009 r. w Zamku Książ wybrany został „najlepszym społecznikiem regionu wałbrzysko-świdnickiego” jako najbardziej zasłużony duchowny regionu.

28.09.2005 roku Ksiądz Biskup Ignacy Dec, mianował ks. Prałata Józefa Molendę Kanonikiem Gremialnym Świdnickiej Kapituły Katedralnej. W dniu 22 czerwca 2009 roku na własną prośbę przeszedł na emeryturę.

Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Księdza Prałata Józefa Molendy jest w pełni uzasadnione, gdyż swoimi osiągnięciami w szczególny sposób wnosi wkład w rozwój kultury, a tym samym promocję Powiatu Wałbrzyskiego.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500