Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Biblioteka "Pod Atlantami"

Biblioteka "Pod Atlantami"

UCHWAŁA NR IV/29/13 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 27 maja 2013 roku

w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami"

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 60 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr I/15/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego , Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się tytuł "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji powiatu wałbrzyskiego w dziedzinie kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500