Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Rzecznik Praw Konsumenta

Organizacje pozarządowe

Poniżej przedstawiamy Państwu link pod którym można złożyć swoje uwagi do zmian jakie zostały wprowadzone do kart oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Zmiany dotyczą kart z podejmowania działalności, rozwijania działalności, konkursów otwartych oraz konkursów grantowych. Pod wskazanym linkiem znajduje się karta do konsultacji, w której mogą Państwo wpisywać swoje uwagi a następnie przesłać je do nas.

W razie pytań prosimy o kontakt.

http://kwiatlnu.eu/konsultacje-spoleczne/

pozdrawiam Asia Cebula

Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu

Ul. Dworcowa 33

58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 804

e-mail: biuro@kwiatlnu.eu

-------------------------------------------

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2017 roku. (Pobierz)

-------------------------------------------

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w komisjach konkursowych

Komunikat

Karta zgloszenia

-------------------------------------------

Zapraszamy stowarzyszenia kultury fizycznej, klubu sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników oraz nagród sportowych dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Termin składania wniosków przypada na 31. stycznia.

Dokumenty do pobrania

1. Uchwała NR IV/27/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania

2. Uchwala NR IV/26/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrod i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów osob wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zasad i trybu ich przyznawania

3. wniosek  -stypendium sportowe

4. wniosek - nagrody sportowe

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

Uchwała Nr 170/2016 (pobierz)

Wzór oferty (pobierz)

-------------------------------------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Walbrzyskiego realizowanego w 2017 roku pn. prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej (pobierz)

-----------------------------------------------------------------------------

Komunikat w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2017 roku pn. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej celem opiniowania złożonych ofert.

Treść komunikatu jest dostępna w załączonym pliku PDF (pobierz)

Karta zgłoszeniowa jest dostępna w załączonym pliku DOCX (pobierz)

-------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Walbrzyskiego realizowanego w 2017 roku pn. prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dokumenty do pobrania

Uchwala Nr 123/2016 Zarządu Powiatu Walbrzyskiego z dnia 10 października 2016 roku (pobierz)

-------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Rada Powiatu Walbrzyskiego Uchwałą NR XIX/56/2016 z dnia 29 września 2016 roku uchwaliła program współpracy Powiatu Walbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)

Uchwała NR XIX/56/2016 Rady Powiatu Walbrzyskiego z dnia 29 września 2016 roku (pobierz)

 

-------------------------------------------------------------------------

Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 239, z późn. zm.). (pobierz)

 

 

---------------------------------------------------------------------------

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W SPRAWIE uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

  1. elektronicznej - uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu drogą mailową na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl do 23 września 2016 roku;

  2. bezpośredniej - uwagi można zgłaszać osobiście w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, pok. 204, w godzinach pracy urzędu, do 23 września 2016 roku;

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XLIV/34/10  z 24 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

(do pobrania).  

Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2017 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).

(do pobrania).

Formularz uwag

(do pobrania).

 

 

----------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza nabór na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybieranych spośród przedstawicieli "Trzeciego Sektora". Termin zgłaszania kandydatów został ustalony do dnia 16 września 2016 roku. Zgłoszenia Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Karta zgloszeniowa (pobierz)

Ogłoszenie o naborze (pobierz)

---------------------------------------------------------

Informujemy, że dnia 06.07.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do oferty można składać w terminie do dnia 18.07.2016 r. poprzez wysłanie uwag na adres: p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl lub osobiście (pisemnie) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (w przypadku wysłania uwag listownie decyduje data wpływu).

Oferta (pobierz1) (pobierz2)

-------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przyznał kolejne dofinansowania na realizację zadań publicznych zgłoszonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Walbrzyskiego na rok 2016.

1. Zgodnie z Uchwałą Nr 86/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku przyznano dotację Wałbrzyskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Buczka 13 na powierzenie realizacji zadania pn: Bezpieczne wakacje nad Jeziorem Bystrzyckim dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego - Gmina Walim, Zagórze Śląskie - wysokość dotacji: 14.775,00 zł

2. Zgodnie z Uchwałą 85/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku przyznano dotację Stowarzyszeniu "Biegaj w Jedlinie" z siedzibą w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 13 na powierzenie realizacji zadania pn: Spotkania biegowe dla dzieci i młodzieży "Biegaj w Jedlinie" Edycja jesień 2016  -wysokość dotacji: 12.975,00 zł 

-------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania się do prac w komisjach konkursowych, które zostaną powołane w związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016.

Komunikat (pobierz)

Karta zgłoszenia (pobierz)

---------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przyznał dotację na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego w 2016 roku.

1. Stwórzmy nasze miejsce spotkań - festyn i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Mieroszów - kwota dofinansowania: 17.920 zł - Wybrany realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne "Filtrator" z siedzibą w Mieroszowie.

2. "Pieszy Międzygminny Rajd wokół Trójgarbu" - kwota dofinansowania 11.085 zł - Wybrany realizator projektu: Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat" z siedzibą w Starych Bogaczowicach.

 

Wyżej wymienione zadania będą realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016.

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy organizacje pozarzadowe do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Walbrzyskiego w terminie do 23.06.2016 r.

UWAGA!!!!! Przy składaniu ofert prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę do Uchwały!!!!

1. Uchwała (pobierz)

2. Zmiana do uchwały (pobierz)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy organizacje pozarzadowe do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Walbrzyskiego w terminie do 20 czerwca 2016 roku:

 1. Spotkania biegowe dla dzieci i młodzieży "Biegaj w Jedlinie" Edycja jesień 2016 (pobierz)

 

-------------------------------------------

Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju zrealizowało projekt dofinansowany z budżetu Powiatu Walbrzyskiego pn. II Uzdrowiskowe Wędrówki. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z ww. zadania. Zachęcamy organizacje pozarządowe do przesyłania zdjęć, plakatów, zaproszeń, które dotyczą realizowanych zadań publicznych wspartych z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na adres p.szudzinski@powiat.walbrzych.pl

13103548 451460945049281 6258477715707736548 n

 

uzdrowiskowe wedrowki

 

Kopia Obraz 005

--------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!!

W związku z wejściem w życie 10 maja br. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego poniżej publikujemy wzory, które obecnie obowiązują  przy skladaniu ofert w tzw. trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie).

Uproszczona oferta

Uproszczone sprawozdanie

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Godziny Pracy Starostwa

  • poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30;
  • wtorek od godz. 7.30 do 16.30
  • piątek od godz. 7.30 do 14.30.
  • Nr telefonu na portiernię: 74 84-60-500